Koło misyjne

PDMDKoło misyjne jest jedną z form zaangażowania się w PDMD – Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zajęcia koło misyjnego są skierowane do uczniów klas szkoły podstawowej zainteresowanych tematyką misyjną.

 

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA MISYJNEGO

Cele ogólne:
• pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
• uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,
• rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

Cele szczegółowe:
• budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci,
• włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
• uczenie się otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
• zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
• poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
• poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),
• poznawanie sylwetek znanych misjonarzy i misjonarek,
• poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
• poznawanie pracy misjonarzy,
• nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
• modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji,
• zdobywanie sprawności Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy,
• pozyskiwanie funduszy (zbiórki, loteria fantowa, kiermasz kartek) na pomoc materialną na rzecz misji i na programy misyjne,
• integracja grupy rówieśniczej,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia,
• kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec ludzi innych ras, wyznań, innej kultury.

Opiekunem koło w naszej parafii jest ks. Tomasz Głodowicz. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz.16.15.