Chrzest

I.    O Chrzcie Świętym

SONY DSC

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”.
(J 3,5)

Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo przez niego dokonuje się odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Bożym, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony we wspólnotę Kościoła, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem Chrystusowego kapłaństwa.

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z misją głoszenia Ewangelii swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).

Chrztu udziela biskup, kapłan lub diakon przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). W razie nagłej konieczności (np. niebezpieczeństwo śmierci) każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata wodą, mówiąc: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, „charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

II.    Rodzice dziecka

Przed chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek rozwijać nowe życie zapoczątkowane na chrzcie przez:

 • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie (czyli wspólna modlitwa całej rodziny, życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa, okazywanie wzajemnej miłości, będącej dla dziecka najlepszą szkołą wiary),
 • nauczenie dziecka modlitwy,
 • posyłanie na katechizację,
 • przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii,
 • przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

III.    Rodzice chrzestni

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
 • odznaczające się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu Świętego składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Rodzice chrzestni maja również obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Z okazji chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Ślub).

IV.    W naszej parafii

 1. Czas udzielania Chrztu Świętego:
  Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o 12.30 oraz wyjątkowo w czwartą po Mszy Św. o godz. 12.30.
 2. Czas zgłoszenia dziecka do chrztu:
  Co najmniej miesiąc przed zamierzonym terminem chrztu.
 3. Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
  • Dowód osobisty.
  • Akt urodzenia dziecka z USC.
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania). Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania.
  • Potwierdzenie odbytej spowiedzi.
 4. Katechezy przedchrzcielne:
  W naszej parafii odbywają się w każdy czwarty piątek miesiąca o godz. 19.00.